Medlemsinformation

Föreningen är ideell och demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar. Ett vitalt föreningsburet kulturliv i Kungsbacka är bra för dess invånare.

Region Hallands Kulturstrategi och Kulturplan 2021-2024 betonar starkt kulturens kraft i att stärka hälsoläget och livsmiljön i kommunerna. Kommunala insatser på kulturell infrastruktur stärker kulturlivet för framtiden. Visst, Kungsbacka ligger emellan Göteborg och Halmstad – men av olika skäl kan alla inte ta sig dit för att få fina, givande konstupplevelser. Det behövs en politisk kraftsamling för att stärka kulturell infrastruktur i Kungsbacka kommun. Ledordet borde vara “Kulturen är till för alla!” Det är också budskapet i Region Hallands Kulturplan! Idén att Kungsbacka skall satsa på aktiviteter och inte på lokaler strider helt emot detta budskap! Aktiviteter behöver infrastruktur!

Tänk om man hade låtit bli att skära ned på satsningen på Kulturhuset Fyren i början av 1990-talet då hade vi inte stått där vi står idag. Icke-ändamålsenliga lokaler! Trångboddhet etc.

  1. Frågan är hur kulturen långsiktigt kan stärkas. Här behöver man tänka till och ta hänsyn till befolkningsökningen!
  2. Det är också viktigt att kulturen kan få en mer central plats inom andra politikerområden t ex inom bygg.
  3. Kommunen behöver understöda digital produktion och distribution av kultur.
  4. Både ungas och äldres deltagande behöver uppmärksammas. Det gäller att kunna skapa, delta i och uppleva kultur.

Besöksnäring och behov av bra hotell

Kultur- och besöksnäring är starkt beroende av varandra. Tidigt i planprocessen frågade NHKF sig: Varför inte ett hotell, sammanbyggt med Konstens Hus? Det är därför glädjande att man har planerat in ett hotell på den nordöstra delen av Ejdern.

Inte skall arrangörer av olika event i Kungsbacka behöva hänvisa gästerna till hotell i Göteborg så som är fallet idag?! Ett hotell vid Konstens Hus kan innebära en bra gemensam restaurang.

Placerar man en kvinnlig Jaume Plensa trådskulptur, ca 5-6 meter hög, på ostsidan av Konstens Hus får Kungsbacka ett kulturellt landmärke som kommer att låta tala om sig. Dess kvinnoansikte placeras vänt mot väster. Kvinnans hår vätter på så sätt mot Kungsbackaån. Utmed hennes långa långa raka hår strilar vatten ned i Kungsbackaån.

Centrumstråket – en Konstarkad?

Centrumstråket kommer att gå helt nära Konstens Hus och längs östra sidan av stråket utgör då Jaume Plensas skulptur en ”vattenvägg”. Bakom en glasad vägg på den västra sidan kan konst- och kulturföremål visas. Byts de ofta ut ges ett nyhetsvärde. Det blir en Konstarkad lättillgänglig för alla! Finns det någon annanstans i Sverige?

Den 8 maj 2021 arrangerar NHKF utställningen “Hide and Seek” med verk av Sunniva och Hedvig Ingvarsson. Se startsidan för mer information.

Hedvig Ingvarsons verk
Sunniva Ingvarssons verk

Den 27 augusti 2021 presenterar NHKF ytterligare en utställning på Galleri Hjertstedska Villan: Nils Ramhøj och hans verk av far- och sonrelationen.

Hur hittar man till Galleri Hjertstedska Villan? Kör in på Borgmästargatan från rondellen vid Kungsbacka Resecentrum och tag sedan till höger in på gatan “Borgmästarplatsen”, och rakt fram ligger en röd villa och bredvid ligger det lilla fina galleriet i även det en röd byggnad.

Visning av konsten under NHKFs utställningar sker så Coronasäkert det bara går. Det innebär att en värd är inne i galleriet och att två personer tillåts att besöka galleriet åt gången.

Samarbeten

Föreningen söker skapa kontakter med konstnärer och andra konst- och kulturföreningar.

Föreningen har ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning och ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag och bidrag för enskilda kulturprojekt (sk. arrangemangsbidrag). Föreningens motprestation är att deltagarna i föreningens olika aktiviteter inte behöver vara medlem.

För att delta i NHKFS konstlotteri måste man vara medlem, det gäller även för att få rösträtt vid årsmötet.

NHKF är medlem i Sveriges Konstföreningar – och därmed i Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. En ytterligare kontaktlänk utgörs av att Lisbeth Hedelin även är ordförande för denna distriktsförening.

Under Konstens Vecka i år, 4-10 oktober, dvs v40, sker utställningen Grannkonst på Kulturtorget i Fyren. Tanken var att ett utbyte av utställande konstnärer mellan Hallands olika städer skulle ske. PO Wideden, kommunombud för Kungsbacka, har kontakt med konstnärerna i Halland och Halmstad och Falkenberg deltar i projektet Grannkonst i år. Kanske kan vi få igång Konstens Vecka i lite större omfattning vad det lider.

Se även avsnittet “länkar” på denna hemsida, där länkar ges till andra konstföreningar och muséer i Halland, Sverige och Världen i övrigt.

NHKF är också medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Redan 1945 visade Konstfrämjandeföreningen utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler”.

Föreningen samarbetar med Norra Hallands Tidning, skriver i spalten “Det händer…” och annonserar om föreningens vernissager samt inbjuder till pressrelease och skriver reportage om tidningens reportrar inte gör det. Styrelsen inbjuder till pressrelease inför vernissage av utställningar.

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program till dem som så önskar. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

NHKF samarbetar med Kulturhuset Fyren där en del av föreningens aktiviteter sker under normala förhållanden, exempelvis hålls föredrag i Snäckan.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna galleriet även när NHKF inte arrangerar utställningar där!

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Ett besök hos dem kan innebära att du får betala för aktiviteten, vilket gäller även för deras övriga medlemmar.

Stadgar

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29