Medlemsinformation

Föreningen är ideell och demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar.

Under normala omständigheter ordnar föreningen: Konstresor, föredrag, seminarier, filmkvällar och workshops och utställningar.

Föreningen håller sig även uppdaterad vad gäller den omfattande stadsplanering i Kungsbacka kommun som påverkar möjligheter till kulturella aktiviteter av olika slag. Styrelsen har skickat in följande yttrande till kommunen med anledning av planprogrammet för kvarteret Ejdern:

Norra Hallands Konstförenings yttrande över Kungsbacka kommuns förslag till planprogram 2021 för kvarteret Ejdern, ”Väster om ån, etapp 2” i Kungsbacka.

Norra Hallands Konstförening (NHKF), med ett stort antal medlemmar, är en ideell förening som sedan 1953 har arbetat för att främja konst- och kulturlivet i Kungsbacka kommun, dvs i Norra Halland.

I arbetet med Kungsbacka kommuns översiktsplan, som ligger till grund för planprogrammet avseende kvarteret Ejdern, har förvaltningen för Kultur & Fritid, enligt Sofia Rosén, ansträngt sig att få med något om kulturella behov i kommunen. Kommunens ekonomiska förutsättningar har inneburit att förvaltningen endast har framfört mycket måttliga behov. Att framföra behov av mer ändamålsenliga lokaler för utställningsverksamheten har man inte ens vågat drömma om.

Behov av ändamålsenliga lokaler för kulturella ändamål

Kulturhuset Fyrens verksamhet har betytt mycket för kommunens invånare och kulturarbetare. Folkbiblioteket, vilket är en lagstadgad verksamhet, och övrig kulturell verksamhet i Fyren har bedrivits sedan 1994. Idag är Fyren trots sin storlek hårt belastad.

Att kunna visa internationell samtidskonst är en omöjlighet trots att det anges på kommunens hemsida. Försäkringsbolagen kräver stöldsäkra lokaler för transport in och ut ur byggnaden och för hantering inomhus. Ett stöldsäkert Konstens Hus får en stor konkurrensfördel i hela västra Sverige.

Att få möjlighet att samarbeta med Hallands Konstmuseum för att kunna få visa delar av deras samlingar vore så bra för alla dem som inte har så lätt för att ta sig till Halmstad. Det gäller även Göteborgs Konstmuseums samlingar. Att dessutom kunna delta i samfinansierade internationella utställningar, vore mycket fint.

Region Hallands Kulturplan 2021-2024

Region Hallands Kulturplan 2021-2024 betonar starkt kulturens kraft i att stärka hälsoläget och livsmiljön i kommunerna. Ett vitalt föreningsburet kulturliv i Kungsbacka är utan tvekan bra för dess invånare. Men det behövs även kommunala insikter och insatser.

Lyssna gärna till konstkritikerna Dennis Dahlqvist, Kulturnyheterna SVT och Sara Arvidsson, GP som tillsammans med moderator Sewilius Berg samtalar kring ämnet ”Kultur kan rädda liv”. Denna film finns på NHKFs hemsida nhkf.se. Samtalet är klart uppfriskande.

Besöksnäring och behov av bra hotell

Kultur och besöksnäring/hotelltillgång är starkt beroende av varandra. Tidigt i planprocessen för kvarteret Ejdern framförde NHKF att ett hotell behövs. NHKF frågade sig: Varför inte ett hotell, sammanbyggt med Konstens Hus?

Hotellgäster besöker ofta olika typer av begivenheter när de är på främmande ort, såsom konstutställningar. Tillresta nyfikna på konstutställningar i Konstens hus, kan söka övernattning.

Tänk ett hotell med ca 250 fina hotellrum! Inte skall arrangörer av olika event i Kungsbacka behöva hänvisa gästerna till hotell i Göteborg så som är fallet idag?! Visst är det ledsamt om event av olika slag behöver förläggas i annan kommun? Det kan också innebära en bra gemensam restaurang för hotellet och Konstens hus.

På detta sätt skulle man kunna uppnå bättre ekonomi per kvadratmeter av markytan. Tacksamt nog har planarkitekterna räknat med ett hotell på den nordöstra delen av Ejdern.

Att bygga samman hotellet med Konstens Hus är byggnadsekonomiskt fördelaktigt. Resulterande bortfall av bostäder i planen kan kompenseras med att öka med en våning på övriga planerade bostadshus på kvarteret Ejdern.

Eftergymnasial utbildning saknas

Varför inte samtidigt ta fram en universitetsutbildning i samarbete med t ex Chalmers Tekniska Högskola? Chalmers Industriteknik erbjuder idag akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena digitalisering och design. Varför inte dra nytta av detta?

Skapa en utbildning som förenar IT och Konst- och designutveckling, en utbildning som antagligen ännu inte finns i Sverige. Skulle det få ungdomar att stanna kvar i Kungsbacka och kanske även få andra ungdomar att flytta till Kungsbacka? Kungsbacka kommun saknar idag en eftergymnasial utbildning. Lokalitet för denna utbildning kan också rymmas i detta hus för att på så sätt ytterligare kunna öka ekonomisk användning av marken.

Trähus och dess läge

Tidigt var NHKF i kontakt med olika sponsorer exempelvis med Södra Skogsägarna, och att föreslå en trähusbyggnation som ”saluterar” trästaden Kungsbacka var naturligt. Huset skulle kunna vara vänt med ”ryggen” mot Kungsgatan och ha en mer öppen sida mot innerstaden och Kungsbackaån och därmed få ett syd-ost läge.

Trähus och ekonomisk byggprocess

Korslimmat trä i stommen skulle kunna förkorta byggprocessen med upp till 70 procent jämfört med platsbyggd betong! Det borde betyda en hel del för byggkostnaden! Tänk att ta virket från skogarna runt Kungsbacka, säger Urban Blomster från Södra Skogsägarna. Bara det i sig kan skapa historia!

Limträ och KL-trä, dvs korslimmat trä, är formstabila material, som erbjuder frihet i planlösningen. Limträ är dessutom brandsäkrare än stål och uppfyller högt ställda krav utan att kräva extra behandling sägs det. Trä skulle kunna vara synligt i delar av Konstens Hus. Det väsentliga är att utställningsytan inte ger en sakral känsla.

Arkitekter menar att moderna byggnader i trä får en symbolverkan och att de uppfattas som unika. Det intygar en partner hos White Arkitekter, Arkitekt MSA Robert Schmitz, som ritat Sara Kulturhus i Skellefteå.

Kulturellt landmärke

Placerar man en kvinnlig Jaume Plensa trådskulptur, ca 5-6 meter hög, på ostsidan av byggnationen erhåller Kungsbacka ett kulturellt landmärke som kommer att låta tala om sig. Dess kvinnoansikte placeras vänt mot väster. Kvinnans hår vätter på så sätt mot Kungsbackaån. Utmed hennes långa långa raka hår strilar vatten ned i Kungsbackaån.

Centrumstråket – en Konstarkad?

Centrumstråket kan gå helt nära eller igenom Konstens Hus och längs östra sidan av stråket utgör då Jaume Plensas skulptur en ”vattenvägg”. Bakom en glasad vägg på den västra sidan kan konst- och kulturföremål visas. Byts de ofta ut ges ett nyhetsvärde. Det blir en Konstarkad lättillgänglig för alla! Finns det någon annanstans i Sverige?

Natur- och parkområde för att skapa en helhetsupplevelse

Ett grönområde från Konstens Hus, ned mot Kungsbackaån och bort mot Alléskolan kan ge ett fint natur- och parkområde. En hälsofrämjande grön oas, tillsammans med konst-och kulturupplevelser, skulle vara värdefull för boende i området, för besökande till Konstens Hus, för flanerande till och från innerstaden liksom för besökande turister i allmänhet.

I planförslaget framgår att åkanterna kommer att förstärkas. Kommer även ån att ”muddras” för att underlätta för lätt båttrafik? Tänk om hotell- och kulturgäster sjövägen kan erbjudas utflykter till Tjolöholm och Nidingen och dessutom få en upplevelse av havet?

Finansieringsformer för att bygga Konstens Hus och behov av en förstudie

Satsningen på ett Konstens Hus innebär att det behövs externa medel, sponsorer/entreprenörer, men även statliga/regionala och kommunala medel. Förutsättning för att finna alternativa finansieringsformer för byggnation av ett Konstens Hus och för att driva det, är att kommunen på något sätt är involverad. Det återstår sedan att via Region Halland få medel även från Statens Kulturråd.

Det väsentliga i dagsläget är att snabbt få igång en förstudie. Det måste finnas viljeyttringar från politikerna för att få igång en förstudie. Det var ett tag sedan förslag på en sådan röstades ned i Nämnden för Kultur & Fritid med motiveringen att det inte då var läge för en förstudie. Vi får hoppas att det nu är ett bra läge.

Sponsorer vill se en viljeyttring från kommunen tex genom att vika tomtmark för detta ändamål tills förstudien är klar.

Slutkläm

En livaktig intressant verksamhet i Konstens Hus skulle bidra till att detta område blir något alldeles särskilt värdefullt att besöka! Låt oss inte förspilla chansen till en bra central placering av Konstens Hus! Kungsbacka politiker, ta tag i detta nu! Vänta inte längre! Det måste få finnas intressanta verksamheter såsom ett Konstens Hus i Kungsbacka. Kungsbacka får inte bli en sovstad till Göteborg. En sovstad för äldre, det vore ledsamt!

Är det snart dags för en konstresa?

Styrelsen följer utvecklingen av vaccinprogrammet med anledning av Coronapandemin. Så fort det visar sig att det är möjligt att samlas igen, kommer styrelsen försöka ordna en konstresa till Oslo för att besöka det nya Munchmuséet i Björvika intill Olso Operahus. Något försenat, beroende på Coronavirus, är planen att det skall invigas under sommaren 2021. Styrelsen försöker få till stånd en resa i slutet av september, men kanske kan besöket i Oslo ske först under våren 2022.

Föreningens digitala årsmöte, den 24 januari, fick relativt sett många deltagare, 75 medlemmar. Starten var ett inspelat samtal mellan konstkritikerna Dennis Dahlqvist och Sara Arvidsson om betydelsen av kultur för hälsan i ett samhälle. Rubriken var: KULTUR KAN RÄDDA LIV. Moderator var Sewilius Berg, Culturum. Filmare var Leif Eriksson och Patrik Gunnar Helin, Filmbolaget Peter Arnbert & Co AB. Filmen visas på hemsidans startsida till i början av oktober då den läggs på hemsidans Arkiv. Klicka på länken och njut av detta uppfriskande samtal! Ämnet för samtalet är helt i linje med Region Hallands kulturplan och riktlinjer för 2021-2024.

Den första utställningen under våren 2021 hade vernissage lördag den 13 februari och avslutades torsdag den 4 mars, kl 11.00-15.00.

NHKF arrangerade då Ylva Junfelts utställning “Vid vatten”.

Det var en spännande utställning och styrelsen var glada över att så många besökte Galleri Hjertstedska Villan under denna vinterperiod. Vi i styrelsen är så glada att 50 personer deltog under vernissagen trots att endast två personer fick gå in i galleriet åt gången! Totalt besöktes utställningen av 140 personer, och 12 verk såldes, inte dåligt med en sådan respons från alla. Tack alla intresserade!

Skulpturens titel: “Efter badet“, är en unik skulptur i papier-machélera. Bronsfärgad. Vägghängd sockel i drivved. Mått: Höjd ca 16 cm, Djup från vägg ca 18 cm; Bredd ca 8 cm.

Hur hittar man till Galleri Hjertstedska Villan? Kör in på Borgmästargatan från rondellen vid Kungsbacka Resecentrum och tag sedan till höger in på gatan “Borgmästarplatsen”, och rakt fram ligger en röd villa och bredvid ligger det lilla fina galleriet i även det en röd byggnad.

Visning av konsten under NHKFs utställningar sker så Coronasäkert det bara går. Det innebär att en värd är inne i galleriet och att två personer tillåts att besöka galleriet åt gången. Vi presenterar utställningarna även digitalt på hemsidan.

Nyhetsbrev skickas till medlemmarna inför föreningens olika aktiviteter.

Information om föreningen och denna hemsida finns på Facebook: @konstforeningenNHKF och/eller Instagram @konstforeningennhkf samt på LinkedIn. Se även Det händer i Norra Hallands Tidning, Kungsbacka Kommuns Evenemangskalender och GP-guiden. Konstliv Halland, men även Konst i Halland, etc.

Medlemsvärvningslotteri

Värvar du en medlem får du en andel i vårt medlemsvärvningslotteri! Värvar du två medlemmar får du två andelar osv! Denne medlem anger till kassören och registeransvarig – vera.json@telia.com – att du har värvat henne eller honom och anger även sina egna kontaktuppgifter. Att ange emailadress underlättar vårt arbete. Du som värvar flera har alltså större chans att vinna ett konstverk.

Vill du ha flyers och/eller visitkort att ge till personer som kan vara konstintresserade eller vill bli det, hör du bara av dig till NHKFs marknadsföringsgrupp info@nhkf.se. Du hjälper på detta sätt till att uppfylla föreningens syfte: Att sprida konstintresset i Norra Halland.

Samarbeten

Föreningen söker skapa kontakter med konstnärer och andra konst- och kulturföreningar.

Föreningen har ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning och ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag och bidrag för enskilda kulturprojekt (sk. arrangemangsbidrag). Föreningens motprestation är att deltagarna i föreningens olika aktiviteter inte behöver vara medlem.

För att delta i NHKFS konstlotteri måste man vara medlem, det gäller även för att få rösträtt vid årsmötet.

NHKF är medlem i Sveriges Konstföreningar – och därmed i Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. En ytterligare kontaktlänk utgörs av att Lisbeth Hedelin även är ordförande för denna distriktsförening.

Under Konstens Vecka i år, 4-10 oktober, dvs v40, sker utställningen Grannkonst på Kulturtorget i Fyren. Tanken var att ett utbyte av utställande konstnärer mellan Hallands olika städer skulle ske. PO Wideden, kommunombud för Kungsbacka, har kontakt med konstnärerna i Halland och har fått Halmstad och Falkenberg att delta i projektet Grannkonst i år. Kanske kan vi få igång Konstens Vecka i lite större omfattning vad det lider.

Se även avsnittet “länkar” på denna hemsida, där länkar ges till andra konstföreningar och muséer i Halland, Sverige och Världen i övrigt.

NHKF är också medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Redan 1945 visade Konstfrämjandeföreningen utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler”.

Föreningen samarbetar med Norra Hallands Tidning, skriver i spalten “Det händer…” och annonserar om föreningens vernissager samt inbjuder till pressrelease och skriver reportage om tidningens reportrar inte gör det. Styrelsen inbjuder alltid till pressrelease inför vernissage av utställningar.

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program till dem som så önskar. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

NHKF samarbetar med Kulturhuset Fyren där en del av föreningens aktiviteter sker under normala förhållanden, exempelvis hålls föredrag i Snäckan.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna galleriet även när NHKF inte arrangerar utställningar där!

Föreningen har sökt samarbete med The PhotoGallery, Slottsmöllan 10B, Halmstad. För att åstadkomma detta behöver föreningen få möjlighet att arrangera fotoutställningar på Kungsbacka Konsthall. Denna typ av utställningar skulle glädja många invånare i Kungsbacka kommun. Problemet är att konsthallen, av naturliga skäl, arbetar med lång framförhållning, dvs ca 3 – 4 år, vilket medför svårigheter.

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Ett besök hos dem kan innebära att du får betala för aktiviteten, vilket gäller även för deras övriga medlemmar.

Stadgar

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29