Medlemsinformation

Föreningen är ideell och demokratisk och verksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar. Ett vitalt föreningsburet kultur- och konstliv i Kungsbacka är värdefullt för dess invånare.

Region Hallands Kulturstrategi och Kulturplan 2021-2024 betonar starkt kulturens kraft i att stärka hälsoläget och livsmiljön i kommunerna i Region Halland.

Insatser på kulturell infrastruktur stärker det kommunala kulturlivet. Kungsbacka ligger emellan Göteborg och Halmstad – men av olika skäl kan alla inte ta sig till dessa orter för att få givande konstupplevelser. En politisk kraftsamling efterfrågas för att stärka kulturell infrastruktur i Kungsbacka kommun.

Ledordet borde vara ”Kulturen är till för alla!” Det är också budskapet i Region Hallands Kulturplan! Det är uppenbart att kulturella aktiviteter behöver en god infrastruktur!

Tänk om man hade låtit bli att skära ned på satsningen på Kulturhuset Fyren i början av 1990-talet då hade vi inte stått där vi står idag med icke-ändamålsenliga lokaler! Trångboddhet etc. Att man på 90-talet satsade på centralbibliotek hörde samman med att att det blev lagstadgat inom hela landet att upprätta centralbibliotek. I detta läge försökte man även få in ”lite annan kultur”, t ex en liten konsthall, i dessa kulturhus runt om i Sverige. Problemet var att konsten då fick fraktas genom publik vilket försäkringsbolagen alltmer har vänt sig emot.

  1. Frågan är fortfarande hur kulturen långsiktigt kan stärkas! Här behöver man tänka till och ta befolkningsökningen i kommunen i beaktande.
  2. Kommunen behöver understödja möjligheten för invånarna att ta del av kultur på olika vis.
  3. Det handlar också om att de konstverk kommunen har köpt in under årens lopp skall finnas digitalt sökbara!
  4. Både unga och äldre behöver delta i kulturella aktiviteter av olika slag.

Besöksnäring och behov av bra hotell

Kultur- och besöksnäring är starkt beroende av varandra. NHKF frågat sig: Varför inte en ny Konsthall, kanske till och med sammanbyggd med ett hotell i Kungsbacka? I varje fall placerad i närheten av ett nytt hotell. Det är glädjande att man i den kommunala planeringen har planerat för ett hotell på den nordöstra delen av Ejdern.

Inte skall arrangörer av olika event i Kungsbacka behöva hänvisa sina gäster till hotell i Göteborg?! Ett hotell intill en Konsthall kräver även en bra gemensam restaurang. Det blir en fin mötesplats i Kungsbacka. Varför inte placera ett hotell där Alléskolan ligger, kanske ihop med denna skola.

Om man placerar t ex en större skulptur, ca 5-6 meter hög, på ostsidan av en ny Konsthall, får Kungsbacka ett kulturellt landmärke, som kommer att låta höra tala om sig.

Centrumstråket – en Konstarkad?

Centrumstråket kommer att passera helt nära den nya Konsthallen och längs östra sidan av stråket utgör då denna skulptur en ”vattenvägg”. Bakom en glasad vägg på den västra sidan av stråket kan konst- och kulturföremål visas. Byts de ofta ut ges ett nyhetsvärde. Det blir en Konstarkad lättillgänglig för alla! Finns något liknande någon annanstans i Sverige?

Samarbeten

Norra Hallands Konstförening (NHKF) söker skapa kontakter med konstnärer men även med andra konst- och kulturföreningar.

Föreningen har ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning och ansöker årligen om kommunalt verksamhetsbidrag och bidrag för enskilda kulturprojekt (sk. arrangemangsbidrag). Föreningens motprestation är att deltagarna i föreningens olika aktiviteter inte behöver vara medlemmar.

För att delta i NHKFs konstlotteri måste man dock vara medlem, det gäller även för att få rösträtt vid årsmötet i början av året.

NHKF är medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar – och därmed i Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. En ytterligare kontaktlänk utgörs av att ordförande i Norra Hallands konstförening, Lisbeth Hedelin, även är ordförande för denna distriktsförening.

Det kan i detta sammanhang nämnas att Lisbeth Hedelin 2023 erhöll stipendium ur Christina Jutterströms stipendie fond vid firandet av Riksförbundet Sveriges Konstföreningars 50-års jubileum, vilket firades i Malmö/Limhamn.

Konstens Vecka firas v40 i hela landet. Sedan 2021 besöker konstnärer från Hallands olika städer varandras hemorter. PO Wideden, kommunombud för Kungsbacka, leder projektet Grannkonst. Kanske kan det leda till att vi får igång firandet av Konstens Vecka i större omfattning i hela Halland?

Se även avsnittet ”länkar” på denna hemsida, där länkar ges till andra konstföreningar och muséer i Halland, Sverige och Världen i övrigt.

NHKF är också medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Redan 1945 visade Konstfrämjandeföreningen utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler”.

NHKF samarbetar även med Norra Halland, där föreningen skriver i spalten ”Det händer…” och annonserar om föreningens vernissager samt inbjuder till pressrelease och skriver reportage. Styrelsen inbjuder till pressrelease inför vernissage av utställningar.

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKFs program/kalendarium till dem som så önskar. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

NHKF samarbetar med Kulturhuset Fyren där en del av föreningens aktiviteter sker exempelvis hålls föredrag i Snäckan på andra våningen.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna galleriet även när NHKF inte arrangerar utställningar där!

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Ett besök hos dem kan innebära att du får betala för aktiviteten, vilket gäller även för deras övriga medlemmar.

Styrelsen har sina planeringsmöten hos Studieförbundet Vuxenskolan, Energigatan 6, Kungsbacka.

Stadgar

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29