Välkommen att se aktuell information!

Konst nära dig, för dig!

Många av våra medlemmar har ett brinnande intresse för konst i dess många olika former. Många har kunskap som de gärna delar med sig av till varandra och till oss i styrelsen. Gemensamt är att vi är besjälade av konstupplevelser av alla de slag!

AKTUELLT

Vi firar att Norra Hallands Konstförening har varit verksam i Kungsbacka sedan december 1953, dvs i sjuttio år.

Firandet har startat med en Jubileumsutställning där vernissage hölls lördagen den 25 november kl 12-15. Ordföranden höll jubileumstal. 92 personer kom, vilket är en fin uppslutning av föreningens medlemmar. Några var icke-medlemmar, vilket också är roligt. Att öka konstintresset i Kungsbacka kommun är ju vårt främsta mål.

Jubileumsutställningen avslutas med finissage.

I ett tält direkt vid ingången till Galleri Hjertstedska Villan blir det lite ”Extra av allt”.

Så boka in lördag den 9 december kl 12-15. Varmt välkomna!

Vid det första ”årsmötet” inför starten av Norra Hallands Konstförening valdes utöver Yngve Nilsson följande personer att ingå i en interimsstyrelse: Tor Berglund, Kungsbacka, journalist på Ny Tid i Göteborg, konstnären Ansgarius Börjesson, Erik Lundgren, journalist på Nordhalland, Stig Tornehed, d:o på Norra Hallands Veckoblad samt fru Carin Wennerberg.

Interimsstyrelsen fick i uppgift att utarbeta ett förslag till stadgar och att förbereda ett konstituerande sammanträde så snart som möjligt, vilket hölls den 9 december.

Här kan nämnas några verksamma konstnärer vid denna tid: Ansgarius Börjesson, Thorild Olsson, Björn Wennerberg, Allan Andersson, Lennart Andersson, Arne Isacsson, Sune Alehammar m.fl.

Några verk av dessa konstnärer presenteras på utställningen på Galleri Hjertstedska Villan. Efter avslutningen av utställningen kommer fotografier av dessa verk att läggas i arkivet på denna hemsida.

Vi har nu, mitt i utställningen, fått ett fotografi föreställande konstnär Lennart Andersson i hemmiljö, vilket nu hänger under hans fantastiska verk. Detta verk har vi fått låna av en, som vi hoppas, blivande medlem. Vi har även fått låna verk av Torsten Billman, dvs av hans dotter Helena. Det gäller även verk av Ansgarius Börjesson, vilket vi har fått låna av hans son Jan. Verk av Allan Andersson finns också representerat på utställningen. Likaså verk av Rut Jacobsson.

På utställningen finns även exempel på konstnärers arbeten som tillkommit under tiden som har förflutit sedan starten 1953. Valet av dessa verk var inte enkelt, och jag kan nu efteråt se att vi har ”missat” några konstnärer som borde ha ingått i utställningen.

Vilka har vi då ”missat”? Ja, exempelvis verk av konstnär Gunnar Didoff.

Nu lite information om vad som gäller om du blir medlem. Under året som MEDLEM får du:

  • Årsprogram gällande olika utställningar, etc. vilket finns på hemsidan under Kalendarium, men det skickas även ut till medlemmarna via deras mailadresser och postas i de fall email saknas. I och med att ny styrelse tillsätts vid årsmötet den 28 januari, skickas inget årsprogram ut till medlemmarna förrän de kommer i arbete. Nuvarande styrelse har förberett detta genom att boka Galleri Hjertstedska Villan för fyra utställningar under året. Föreningen hade i annat fall varit utan utställningsmöjlighet.
  • Fri entré i gäller i Galleri Hjertstedska Villan, då föreningens utställningar sker.

ALLA MEDLEMMAR deltar i 2023 års konstlotteri – av konst inköpt under år 2023. Dragning sker vid årsmötet den 28 januari 2024 i Snäckan, Kulturhuset Fyren! Konsten hängs på Bryggan måndag den 29 januari på förmiddagen, så den kan ses först på eftermiddagen. Utdelning av vinsterna sker lördag den 3 februari kl 13.00 på Bryggan. Det är fint om ni som vinner gör en prioriteringslista, det underlättar utdelningen.

DEN ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN är 300 kr. Medlemsavgift betalas via QR-kod här, alternativt via föreningens Swish 123 616 0675 eller bankgiro 233-2005. Ditt personnummer syns vid inbetalning med QR-koden alt Swish, men betalar du med bankgiro behöver du ange namn, adress, E-postadress, mobilnummer. Vi uppskattar om du betalar avgiften snarast efter årsmötet – det är lätt att glömma av att betala om du dröjer med den. Din betalning behövs inför inköp av verk till konstlotteriet där dragning sker vid årsmötet 2025.

2023-års konstvinster kan ses på Bryggan, 2 vån i Kulturhuset Fyren från den 29 januari på eftermiddagen till den 3 februari 2024 då utdelning sker till vinnarna kl 13.00. Konstverken kan ses här på hemsidan under rubriken …. (Listan håller på att uppdateras!)

Föreningens program presenteras under rubriken Kalendarium. Det tillsätts en styrelse med ny ordförande och av nya ledamöter i några fall då avsägelse föreligger av fem ledamöter.

2024 års program presenteras först när den nya styrelsen är på plats.

 

Mer information om Norra Hallands Konstförenings start 1953!

Den 13 november 1953 stod ett upprop att läsa i Norra Hallands Veckoblad och i Nordhalland möte på Stadshotellet för att diskutera bildandet av en konstförening för Norra Halland. Syftet var att försöka underlätta för de strävande konstnärerna att lättare få kontakt med allmänheten. Mötet leddes av Yngve Nilsson. Den 9 december 1953 hölls sedan ett konstituerande möte.

Kanske var namnet något annorlunda? Snälla, hör av dig, du som vet!

Avsikten med att arrangera en Jubileumsutställning var att försöka belysa utvecklingen av det konstnärliga uttrycket under sju decennier i Kungsbacka. 

Det är roligt att Norra Hallands Konstförening fortfarande växer, nya medlemmar tillkommer. Underbart! Föreningen har snart 300 betalande medlemmar. Trots att en del medlemmar släpar efter med betalningen. Vad står i stadgarna om detta? §6 säger: ”Förnyat medlemskap skall betalas före november månads utgång.” Således betalar man inte innan dess kan man inte delta i konstlotteriet med dragning vid årsmötet. Så det sker nog så i år också – betalningen kommer innan sista november, ingen vill ju missa chansen att vinna ett fint konstverk! Säg att hälften av de saknade medlemsavgifterna betalas, då närmar vi oss antalet medlemmar som uppnåddes vid föreningens start 1953. 367 medlemmar! Tricket på den tiden för att få en stor medlemsskara var att styrelsemedlemmar ,som var ordförande i olika andra föreningar, kunde locka sina respektive föreningars medlemmar att även bli medlem i den nystartade konstföreningen!

Hur går det – för projektet ”Kungsbacka Konsthall”?

Glädjande kan meddelas att vi har fått skissritningar på en fristående Konsthall i Kungsbacka av arkitekterna – David Regestam och Arne Davidsson, vilka arbetar hos Gert Wingårdh. Förslaget är att Kungsbacka Konsthall placeras på Kvarteret Ejdern vid hörnet av Kungsgatan/Sjöallén. Skisserna har presenterats för kommunalråden Lisa Andersson (M) och Fredrik Hansson (C) och samtidigt för ordföranden för Kultur & Fritid, Annika Hedman (C). De lovar ingenting, men var goda lyssnare vid presentationen av förslaget.

Kommunens politiker kommer att se fördelarna för kommunens invånare med en fristående konsthall som kan arrangera utställningar av kommunens konstnärer, av utställningar i samarbete med Region Halland, av nationella utställningar, men även av internationella. Det är inte bara värdefullt för invånarna, det kan säkerligen även bidra till ökad turism!

På kommunens hemsida sägs att Fyrens Konsthall visar internationell konst. Problemet är att försäkringsbolagen inte tillåter att denna typ av konst tas genom en publik. Stöldrisken är för stor. Det behövs inte bara en stöldsäker angöring utan förvaring och transport av konst inne i byggnaden måste även den ske stöldsäkert.

Ett problem av teknisk art gällande förslaget att bygga Kungsbacka Konsthall på kvarteret Ejdern är att det kommer att krävas en omfattande pålning, vilket fördyrar projektet. Men det blir en suveränt fin central placering av Kungsbacka Konsthall.

Vi har också Alléskolan att ta med i planeringen. Tänk om denna del av kvarteret Ejdern, dvs utmed Kungsbackaån, kan utgöra Kungsbacka Kulturplatå! I Alléskolan skulle föreningslivet i kommunen kunna få hyra billiga lokaler. Vidare skulle man där kunna inrätta en KKV enhet. Konstnärerna skulle då slippa att åka till Ålgården i Borås eller till KKV i Varberg för att framställa sina verk. Befolkningen i Kungsbacka växer snabbt och Kungsbacka får även fler professionella konstnärer. En stad av Kungsbackas storlek skulle må väl av denna typ av satsning på kulturområdet.

En vänförening för projektet ”Kungsbacka Konsthall” behöver skapas, för att stödja arbetet med att driva på utvecklingen av detta projekt. Det gäller bland annat att finna rätt sponsorer/donatorer. Det kan handla om en grupp av intressenter – eller en enskild person som kan tänka sig att vilja stödja projektet. Vilka typer av organisationer/stiftelser kan vara intresserade? Kanske även regionen och/eller staten kan tänka sig stötta projektet? Frågan behöver eventuellt drivas i nästa valrörelse.

Storleken på Kungsbacka Konsthall är i dagsläget planerad till ca 2000 kvm inklusive en angöring för transportör för att kunna leverera konsten stöldsäkert.

I den ena av de två salarna tänker vi oss att Kungsbacka Blues & Jazz bereds möjlighet att kunna framträda inför ca 250 personer. Företagarna i Kungsbacka skulle där kunna ha konvent av olika slag, vilket även kommunen skulle kunna ha. Framför allt kan Kungsbackas konstnärer löpande ställa ut sina verk i denna sal. Det blir en byggnad till stor nytta för staden på ett flertal sätt.

Avsikten är att skapa en vänföreningen för projektet ”Kungsbacka Konsthall”. Via en egen hemsida, kan meddelas när det är klart att bli medlem. Är du med då? Du kanske även är beredd att ta aktiv del i arbetet med att få till stånd Kungsbacka Konsthall som svarar mot de krav som kan ställas på en fungerande Konsthall i dagens Sverige? Hör av dig till Lisbeth Hedelin som avsäger sig omval som ordförande i Norra Hallands Konstförening för att få tid och kraft för detta projekt. lisbeth@hedelin.com