Årsberättelse: verksamhetsåret 2019

Styrelsen för Norra Hallands Konstförening får härmed lämna årsberättelse för föreningens verksamhet under arbetsåret 28 januari 2019 till 26 januari 2020.

Styrelsen har bestått av

Ordförande                         Lisbeth Hedelin

Vice ordförande                 Lillemor Sivemark

Sekreterare                         Margareta Tegnander, avgick, se protokoll nr 3,

                                          28/3 2019 och ersattes som sekreterare av

                                           ledamoten Kerstin Frii

Vice sekreterare                 Lars Stranne, avgick, se protokoll nr 5 30/8 2019,

                                           vakant

Kassör                                 Vera Johansson

Vice kassör                         Mona Hildell

Övriga ledamöter              Ingalill Nellemark

Adjungerad ledamot         Ingrid Haglund, adjungerad from 30/8 2019

Revisorer: Jan Eriksson och Ulf Nordenman, ersättare Lennart Wendelöv.

Valberedning: Nils Olov Halling, Lennart Nellemark och Kristina Persson.

Medlemmar: 1/1 var vi 247 st och 31/12 251 st, således ett i princip oförändrat antal medlemmar.

Antalet medlemmar som betalade under det första kvartalet 2019 var 221 stycken, vilket är en klar förbättring mot vad som skett under tidigare år. Det underlättar föreningens verksamhet om medlemsavgiften betalas tidigt under året. Föreningen har i princip inte längre medlemmar som av misstag betalar 2ggr per år.

Medlemsavgiften: har varit oförändrad sedan 2017 och uppgått till 250 kronor.

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Föreningen ansökte under 2019 om medel 111 270 kronor hos Kungsbacka Kommun, Nämnden för Kultur & Fritid och beviljades 85 150 kronor inför verksamhetsåret 2020.

NHKF beviljades dessutom 10 000 kronor för ett specifikt kulturprojekt i samarbete med Kultur & Fritid, Britta Nyström för poesiuppläsning av Lina Ekdahl och för medverkan av Annica Carlsson Bergdahl, som intervjuat män där intervjuresultaten låg till grund för Lina Ekdahls poesi.

Under 2019 har konst till tre lotterier (närvarolotteriet, medlemslotteriet och konstlotteriet) inköpts till ett värde av 85 675 kronor.

Budget inför 2019 för inköp av konst var 63 000 kronor. Att vi har kunnat köpa konst för mer än budget (ytterligare ca 20 000 kronor) beror på den provision NHKF har erhållit vid årets utställningar.

De medlemmar som har betalat sin medlemsavgift för 2019 deltar i konstlotteriet den 26 januari 2020.

  1. Ansökan om att bli medlem sker genom att man betalar via NHKF:s bankgiro 233-2005 eller via Swish 123 616 0675, och meddelar kassören (json@telia.com) att man vill bli medlem. Man lämnar samtidigt sina kontaktuppgifter och då i synnerhet sin emailadress och mobil eller telefonnummer.
  2. Registeransvarig registrerar den nya medlemmen och tar ut medlemsnummer.
  3. Registeransvarig mailar medlemsnummer till medlemmen i Norra Hallands Konstförening, säte Kungsbacka.
  4. För de medlemmar som inte betalar i tid, dvs senast den 31 december 2019, får ingen rösträtt på årsmötet och har inte heller någon lott i årslotteriet.

Dragning i konstlotteriet sker på årsmötet, medan vinstutlämning sker den 1 februari på Bryggan i Kulturhuset Fyren.

  1. NHKF mailar ut vinstlista efter årsmötet, medlem som inte har meddelat mailadress får brev – vinstlistan presenteras också på hemsidan och sätts upp på Bryggan den 28 januari och är tillgänglig där till den 1 februari då vinstutlämning sker.
  2. Tre mailpåminnelser och brev till den som inte har mail, skickas till vinnare som inte har hämtat vinst och inte heller har lämnat fullmakt. Medlem som inte kan närvara vid utlämning av vinsterna den 1 februari 2020, lämnar in fullmakt där hen väljer/rangordnar konsten i händelse av vinst, om man inte rangordnar fullt ut, gäller ekonomisk ordning vid vinst. Om det inte finns någon fullmakt, hamnar vinnaren sist i listan av vinnare.
  3. Ej uthämtad vinst, tillfaller Norra Hallands Konstförening den 1/7 samma år som årsmötet har hållits.

Kommentar:

Detta förfarande gör årsmötet till något mer än ett administrativt möte, man upplever ett stort antal glada vinnare lämna mötet. Man får reda på att man vunnit, ser vinsterna, men får inte välja innan den 1 februari då vinstutlämning sker på Bryggan. På detta sätt kan man studera konsten under några dagar i lugn och ro innan man slutligen väljer.

Årsmötet den 28 januari 2018 hölls på Skansen, Storgatan 1, Kungsbacka med 73 medlemmar och intresserade. Mark Isitt, arkitekturskribent, var moderator av en paneldiskussion om styrelsens vision om ett levande Konstens hus i Kungsbacka. Deltagare i panelen var Kristina Karlsson (C), ordförande i Kultur & Fritid, Eva Borg (S), oppositionsråd i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och keramiker Åsa Berndtsson, ordförande för Bildupphovsrätt i Sverige samt Lisbeth Hedelin, ordförande i NHKF. Det blev en livlig och bra diskussion där positiva tongångar hördes angående styrelsens förslag om ett Konstens Hus i Kungsbacka.

Därpå följde sedvanliga årsmötesförhandlingar och konstlotteri. Utlottad konst ställdes efter årsmötet ut på Bryggan, Kulturhuset Fyren, den 29 januari till den 2 februari då vinstutlämning skedde. Vinnarna presenterades med namn på hemsidan och på Bryggan.

Redan innan årsmötet, dvs den 19 januari, for NHKF på konstresa till Arken, Köpenhamn för att se utställningen ”Vincent van Gogh”. Denna resa genomfördes i samarbete med Konstfrämjandeföreningen i Halland, från vilken 6 medlemmar deltog, och 38 medlemmar från NHKF.

Den 24 februari höll fotograf Johan Brink, tidigare ordförande i föreningen, ett intressant föredrag på Snäckan, Kulturhuset Fyren för att förbereda medlemmarna inför NHKF:s besök på Abecita Konstmuseum, Borås i april. Antal deltagare: 45 personer.

Den 26 mars höll Nina Due, museichef vid Röhsska muséet, Göteborg ett föredrag om muséets verksamhet och dess mål inför framtiden. Röhsska museets samlingar visades av guide. Antal deltagare: 45 personer.

Den 7 april höll Kristina Mellström, tidigare intendent vid Borås Konstmuseum, ett föredrag om utomhuskonst i Borås, inför NHKF:s resa till Borås då planen var att vi även skulle se delar av den vid vårt besök den 14 april. Antal deltagare: 53 personer.

Den 14 april for NHKF på Konstresa till Borås, och besökte Abecita konstmuseum – för att se en permanent utställning av Hamilton, Rauschenberg, Warhol m fl portalfigurer inom fotokonst. Vi såg även tre separatutställningar: Mats Alfredsson – Street Soul, Annica Eklund – Untold Stories och Göran Strand – Ljusår.

Ägarna Berit och Bengt Swegmark guidade oss i en parallell visning. Ordförande Jan Öjmertz i Tore G. Wärenstams nyöppnade museum höll föredrag i lokaler intill Abecita. Det blev helt enkelt en extra visning av detta museum av Bengt Göran Johansson. Lunch intogs på “Restaurant The Food Company” i Textilmuséet. Vi såg utställningen Master of Couture, en internationell utställning från Victoria and Albert Museum i London, som lyfte fram ”haute coutures mästare” Cristóbal Balenciaga. Slutligen, gjorde vi några nedslag vid delar av Borås utomhuskonst. Antal deltagare: 34 personer.

Den 8 – 23 juni arrangerade NHKF en utställning med finlandssvenske Mic Linder på Galleri Hjertstedtska villan, Borgmästarplatsen 3, Kungsbacka. Då NHKF samarbetade med Kungsbacka Trädgårdsvänner, vilka besökte Irene Erikssons trädgård på Urban Day, fick galleriet många besökare på vernissagedagen. Drygt 230 personer! Trots detta såldes inte fler än två verk. Provision på 30% av försålda verk erhölls.

NHKF har ingen avlönad vakt av konstverken som föreningen ställer ut på Galleri Hjertstedtska villan. Istället har NHKF:s medlemmar varit gallerivärdar (volontärer), vilket vi är mycket tacksamma för. Ingalill Nellemark var samordnande av gallerivärdarna med den äran.

Den 8 september höll kulturentreprenör Gunhild Stensmyr ett mycket intressant föredrag över ämnet ”Konst driver utveckling”, på Kulturtorget, Kulturhuset Fyren, Kungsbacka. Politiker i kommunen hade fått inbjudan, och några av dem deltog, vilket vi är glada för. Det blev ett mycket bra och informativt möte. Antal deltagare: 25 personer.

Den 28 september skedde en guidad tur i stan med Britta Nyström, utvecklare av konst, Kulturhuset. Britta Nyström berättade om muralmålningarna i Kungsbacka, men framför allt om Artscape Saga projektet. Antal deltagare: 12 personer.

Den 30 september till 13 oktober var NHKF arrangör för en konstutställning på Kulturtorget: ”Tre konstnärer, tre uttryck, tre tekniker”. NHKF hade inbjudit representanter från Fjäreguppen: Konstnärerna Glenn Larsson (akvarell), Margareta Andersson (konstkeramik) och Anita Johansson (grafik). Många kom till vernissagen: 37 personer.

Den 2 till 24 november var NHKF återigen arrangör för en konstutställning på Galleri Hjertstedska Villan, Kungsbacka. Utställare var Viktoria Hallenius, Göteborg. Styrelsen är glad över att ha fått presentera Viktoria Hallenius för invånarna i Norra Halland. Att det blev 215 besökare under utställningstiden var roligt i sig. Det var även roligt att tio verk såldes till ett sammanlagt värde av 102.150 kronor. Föreningen erhöll 30% provision. Det blev således en god förtjänst.

Den 3 november besökte NHKF Hallands konstmuseum, nyöppnat i Halmstad efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det skedde parallella visningar, med duktiga guider. Grupp A började med att se museets konstnärliga gestaltning; Grupp B såg då en separatutställning av Olle Baertlings verk. Det hela avslutades med en guidad visning av centralt belägen utomhuskonst i Halmstad. Antal deltagare: 44 personer.

Den 19 november, på den Internationella mansdagen, visades ”Hjässan är kal” – en vandringsutställning om män. Detta arrangemang gavs i samarbete med Kulturhuset Fyren och föreningen ”Män för jämställdhet”, Göteborg. Idégivare och producent var Annica Carlsson Bergdahl, foto Elisabeth Ohlson Wallin. Egen poesi utifrån mäns berättelser lästes av författaren Lina Ekdahl. Mycket få personer deltog. En förklaring kan vara att denna aktivitet inte annonserats i höstens program utan var en ”extra”, sent tillkommen aktivitet.

Den 26 november såg NHKF:s medlemmar dokumentären: ”Bortom den synliga – Hilma af Klint” på Biostaden Facklan, Norra Torggatan 8-14. Arrangör: Caroline Wingolf, utvecklare av film vid Kulturhuset Fyren. Regissör för filmen: Halina Dyrschka, Producent: Eva Illmer, Fotograf: Alicja Pahl, Luana Knipfer; Musik: Damian Scholl.

Den 7 april 2020 åker NHKF till Moderna Museet, Malmö för att se utställningen av Hilma af Klints tio största verk. Antal deltagare som såg filmen på Facklan var ca 60 personer.

Det är genom att nå en vidare krets av människor som vi uppfyller vad som sägs i stadgarna, dvs att vi skall sprida intresset för konst och konsthantverk bland invånarna i Norra Halland.

Styrelsen har tillsatt en grupp inom styrelsen att arbeta med marknadsföring och har tagit fram en plan för hur vi skall få fler medlemmar spritt i Norra Halland, vilka kan ha ett spirande konstintresse. Genom att ha en bra programverksamhet hoppas vi i styrelsen på att alltfler vill bli medlemmar.

Det handlar om att försöka få sponsorer till föreningens verksamhet. Syftet med att få sponsorer är att få ökade ytterligare medel för inköp av god konst, vilket styrelsen antar kan locka presumtiva medlemmar att ansluta sig.

Copy Shop AB har utan kostnad tryckt föreningens program även under 2019.

En sponsorslista publiceras på NHKF:s hemsida, se loggor på hemsidan.

Årsberättelsen för 2019 läggs på NHKF:s hemsida (www.nhkf.se) och finns tillgänglig på årsmötet.

Jag, Lisbeth Hedelin, har varit ordförande i styrelsen under fyra år och har funnit detta arbete mycket stimulerande. Många härliga och konstintresserade människor har lärt mig mycket.

Ingen av nuvarande styrelseledamöter har meddelat att de ämnar lämna styrelsen.

På en vakant styrelseplats tillsattes en adjungerad ledamot i slutet av augusti, Ingrid Haglund. Styrelsen välkomnar henne och ytterligare nya ledamöter till styrelsen för denna fina konstförening, som har funnits sedan 1953.

Vi hoppas att vårens program kommer att tilltala många av NHKF:s medlemmar, men också de Kungsbackabor som ännu inte är medlemmar.

Kungsbacka 2020-01-21

Styrelsen

Lisbeth Hedelin                 Lillemor Sivemark                        Kerstin Frii

Vera Johansson                  Mona Hildell                                 Ingalill Nellemark